brndbannerxxx4.jpg

ANSHU CHRISTA JACOBSON

HOME
HISTORY
SOKE ANSHU
GOHO-NO-KEIKO
NANA MUSHA DEN
SHINOBI HISTORY
BUDO RYU KUDEN
BUDO RYU VIDEOS
BUDO RYU PHOTOS
BUDO RYU STORE
ONLINE DOJO
BUDO RYU FORUM
NINJUTSU CAMPS
TRAINING INFO
CONTACT INFO

black002b.jpg

black003b.jpg

SOKE ANSHU (宗家 暗主)

BIRTH OF THE BUDO RYU KAI


Soke Anshu Christa Jacobson; Headmistress of the Budo Ryu Ninjutsu Dojo, is one of the most sought after instructors in the traditional and eclectic martial traditions. She is a member of the World Martial Arts Hall of Fame and is said to be the only non-Japanese to receive a Menkyo Kaiden (The highest level license that exist in Japanese martial arts) and Sokeship (inheritor / grandmaster) of a koryu bujutsu / ninjutsu tradition.


In 2004 she wanted to bring back the tradition of Japanese Bujutsu, something that she felt has been lost in the modern world. To do this she established the Budo Ryu, meaning School of the Warrior Way.


The Budo Ryu Kai (Budo Ryu Ninjutsu) was developed by her personal research, training, experience, as well as the collection of seven Japanese warrior traditions (also called Nana Musha-den) and combining all of these facets into a way to fully develop one’s mind, body and spirit as one. 


Budo Ryu Ninjutsu is Soke Anshu Christa Jacobson's modern approach towards the study of ancient samurai & ninja warfare.  The seven warrior arts that are taught within the Budo Ryu Kai are:


Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)

Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)

Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)

Eishin-ryū Iaijutsu (英信流居合術)

Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)

Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)

Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)


Outside of the martial arts, Soke Anshu works in the adult entertainment industry as an escort / courtesan and erotic dancer.  She is an active pagan, who openly practices Wicca. She resides in Kansas City, Kansas where she owns and operates the Budo Ryu Kai, more commonly known as the Budo Ryu Ninjutsu Dojo.

Budo Ryu Ninjato

RANKS - GRADES - CERTIFICATIONS

 

Menkyo Kaiden & Soke:

Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)

Only Menkyo Kaiden Student of Master Kobayashi Ichiro

21st Soke / Grandmaster of Tomo Ryu Shinobijutsu (a.k.a Ban-ryu / 伴流忍術)

 

Menkyo Kaiden & Soke:

Nakashima-ryu Bujutsu (中島流武術)

Only Menkyo Kaiden Student of Ichiro Kobayashi

5th Soke / Grandmaster of Nakashima-ryu Bujutsu

(Art only Taught to 5th Dan & Higher)

 

Menkyo Kaiden & Soke: 

Kosei Ryu Kempo (古蜻流拳法)

Only Menkyo Kaiden Student of Murakami Kosei

4th Soke / Grandmaster of Kosei Ryu Kempo 

 

Kaiso (Founder / Creator):

Tenjin Ryu Jujutsu (天神流柔術)

(Compiled from all of Soke Anshu’s Jujutsu Training)

 

Kaiso (Founder / Creator):

Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)

(Compiled from all of Soke Anshu’s Kempo / Kenpo Training)

 

Menkyo Kaiden -Takeda Ryu Bujutsu Kobayahsi-ha (武田氏流武術)

Menkyo Kaiden - Koga Ryu Ninjutsu (甲賀流忍術; KRNS)

5th Dan - Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu

5th Dan - Koga Ryu Ninjutsu (5th Dan was the highest rank of this lineage)

5th Dan - Koga Ryu Kobujutsu (5th Dan was the highest rank of this lineage)

4th Dan - Bujinkan Budo Taijutsu

3rd Dan - Crawfords Combat Kenpo Systems 

2nd Dan - To-Shin-Do (Ninjutsu)

2nd Dan - Shorinji Ryu Aikijujutsu

2nd Dan - American Jujitsu (MMA Hybrid Style)

 

Instructors License:  Eishin-ryu Iaijutsu (Kobayashi Ichiro)

Instructors License:  Crawford's Combat Kenpo Systems (C.C.K.S)

Recommendation / Teaching License: Togakure-ryu Ninpo Taijutsu (I.C.S)

Recommendation / Teaching License: Gyokko-ryu Kosshijutsu (I.C.S)

Recommendation / Teaching License: Koto-ryu Koppojutsu (I.C.S)

 

Honorary 10th Dan – Ninjutsu; Black Dragon Fighting Society

Honorary 10th Dan – Kobujutsu; Black Dragon Fighting Society

Budo Ryu Ninjato

AWARDS / ACOMPLISHMENTS


Inducted into the World Martial Arts Hall of Fame

Only non-Japanese awarded Menkyo Kaiden; Tomo-ryu Shinobijutsu

Only non-Japanese awarded Menkyo Kaiden; Nakashima-ryu Bujutsu

Only non-Japanese awarded Menkyo Kaiden; Kosei-ryu Kempo

21st Soke / Grandmaster of the Tomo-ryu Shinobijutsu Tradition

5th Soke / Grandmaster of the Nakashima-ryu Bujutsu Tradition

4th Soke / Grandmaster of the Kosei-ryu Kempo Tradition

Kaiso Sensei (founder) of the Tenjin-ryu Jujutsu Tradition

Kaiso Sensei (founder) of the Koka-ryu Kempo Tradition


Executive Council Member of the World Martial Arts Hall of Fame

Inducted into the U.M.A.A Marital Arts Hall of Fame

Inducted into the I.I.M.A.A Martial Arts Hall of Fame

Inducted into the S.M.A.U Martial Arts Hall of Fame

Inducted into the Pagan Martial Arts Hall of Fame

Inducted into the International Sokeship Alliance

Inducted into the Action Martial Arts Hall of Fame


Member of the World Martial Arts Hall of Fame

Member of international Circle of Masters

Member of the Black Dragon Fighting Society

Member of the Institute of Combat Science

Member of the Independent Martial Arts Federation

Member of the Koga Ryu Ninjutsu Society

Member of the Yudansha International Council

Member of the World Combat Martial Arts Association

Member of the Pagan Martial Arts Council

Member of the International Fighting Arts Association

Budo Ryu Kai - All Rights Reserved - Copyright 2004-2014
 
 
Bujinkan, Genbukan, Jinenkan, Toshindo, Ryu, Soke, Hatsumi, Grandmaster, Kawakami, Yumio, Nawa, Okuse, Fujita Seiko, Anshu Christa Jacobson, Shoto Tanemura, Fumio Manaka, Samurai, Bujutsu, Hattori Hanzo, Ishikawa Goemon, Sandayu Momochi, Makimono, Sasuke Sarutobi, Togakure, Kumogakure, Gikan, Gyokushin, Wado, Nagato Fujibayashi, Fuma Kotaro, Bansenshukai, Shoninki, Ninpiden, Yoko Aruki, Stealth, Shadow, Warrior, Bushindo, Van Donk, Battojutsu, Kenjutsu, Kendo, Judo, Aikido, Kenpo, Kempo, Dakentaijutsu, Kosshijutsu, Koppojutsu, Taihenjutsu, Toshitsugu Takamatsu, Shotoku, Taiheiki, Sengoku, Shiga, Mei, Prefecture, Oniwaban, Daimyo, kuji, in, kiri, toh, weaponry, Mochizuki, Yagyu, Kusunoki, Yagyu Shinkage,  Hojo, Kaji, Heiho, Keiko, Ichizen, Zen, Zenjutsu, Mokuroku, Koyo, Kato, Izu, Yamaga, Asayama Ichiden, Yoshin, Kito, Kamizumi, Shindo Sekiguchi Muteki, Otsubo Hon, Isshin Ryu, Kuji Goshin Ho, Bugei Ryuha Daijiten, Shinden Fudo Ryu, Araki, Asayama Ichiden-ryu heiho, Daito-ryu aikijujutsu, Higo Ko-ryu Naginatajutsu, Hokushin Itto-ryu kenjutsu, Hontai Yoshin-ryu jujutsu, Hozoin-ryu Takada-ha sojutsu, Hyoho Niten Ichi-ryu kenjutsu, Isshin-ryu Kusarigamajutsu, Kage-ryu battojutsu, Kashima Shinden Jikishinkage-ryu kenjutsu, Kashima Shinryu kenjutsu, Kashima Shinto-ryu kenjutsu, Katayama Hoki-ryu iaijutsu, Kogen Itto-ryu kenjutsu, Kurama-ryu kenjutsu, Maniwa Nen-ryu kenjutsu, Mizoguchi-ha Itto-ryu kenjutsu, Mugai-ryu iaijutsu, Muso Jikiden Eishin-ryu iaijutsu, Muso Shinden-ryu iaijutsu, Ono-ha Itto-ryu kenjutsu, Owari Kan-ryu sojutsu, Sekiguchi Shinshin-ryu jujutsu, Shingyoto-ryu kenjutsu, Shinmuso Hayashizaki-ryu battojutsu, Shinto Muso-ryu jojutsu, Shojitsu Kenri Kataichi-ryu battojutsu, Sosuishitsu-ryu jujutsu, Suio-ryu kenjutsu, Takamura-ha Shindo Yoshin-ryu jujutsu, Takenouchi-ryu jujutsu, Tamiya-ryu iaijutsu, Tatsumi-ryu heiho, Tendo-ryu Naginatajutsu, Tenjin Shinyo-ryu jujutsu, Tenshinsho-den Katori Shinto-ryu heiho, Toda-ha Buko-ryu Naginatajutsu, Toyama-ryu battojutsu, Uchida-ryu tanjojutsu, Yagyu Seigo-ryu battojutsu, Yagyu Shingan-ryu taijutsu, Yagyu Shinkage-ryu hyoho, Yoshin-ryu Naginatajutsu, Tenchu, Rikimaru, Ayame